Algemene voorwaarden opdrachtgeving

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Zij resp. hun: de Opdrachtnemer;

1.2       De Opdrachtgever: Wij, G&P Totaal afbouw BV, die het werk opdragen;

1.3       Dag: een werkbare kalenderdag;

1.4       Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overhead dan wel bij of krachtens de voor de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;

 

ARTIKEL 2 – WERKINGSFEER

2.1       Wij zijn nimmer gebonden aan een van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen;

2.2       Een eventuele verwijzing door de Opdrachtnemer naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       De Opdrachtnemer wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door hun, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden;

2.4       Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtnemer toepasselijk zijn, prevaleren onze voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen;

          

ARTIKEL 3 – OFFERTE C.Q. AANBIEDING

3.1       Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen;

3.2       De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtnemer;

3.3       Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard;

3.5       De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat de onderaannemer de werkzaamheden heeft aangevangen;

 

ARTIKEL 4 – ONZE RECHTEN EN VERPLICHTINGTEN

4.1       De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen;

 

ARTIKEL 5 – UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

5.1       De termijn binnen welke het werk moet worden afgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of maanden, hetzij door een bepaalde dag te noemen;

5.2       Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als  onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden die hun niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;

5.3       Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering;

5.4       De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de Opdrachtnemer in overleg met ons worden verlengd;

5.5       Elke schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is een deelopdracht. Bij aanvaarding van deze deelopdracht heeft de Opdrachtnemer het recht bij goed afgeleverd werk het hele project af te maken.

5.6       Indien de Opdrachtnemer voortijdig het project wil verlaten, dan dient hij de Opdrachtgever minimaal 30 dagen van te voren hierover te informeren, zodat er voor een goede vervanging gezorgd kan worden.

 

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

6.1       Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of gedeeltelijke werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in het bedrijf van de Opdrachtnemer ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.b.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw/, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten hun schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke zij van derden betrekken, hun niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of hun werknemers het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben zij het recht de levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;

6.2       Indien deze stagnatie of verhindering, zoals genoemd in Artikel 6.1,  langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits dat schriftelijk binnen veertig dagen geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

6.3       Indien wij in de situatie komen, dat een van onze Opdrachtgevers failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt, zijn wij niet gehouden om onze Opdrachtnemers van het werk dat door deze Opdrachtgever aan ons is opgedragen schadeloos te stellen.

6.4.      De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opmaken van de weekrapporten, inclusief het zogeheten mandagen register. Dit door de onderaannemer opgestelde weekrapport moet elke vrijdag voor 19:00 uur zijn ingeleverd bij de Opdrachtgever per email.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID 

7.1        Indien de uitvoering van onze werkzaamheden wegens vorst, sneeuw of de gevolgen hiervan niet mogelijk is en de Opdrachtnemer het verzuim van zijn werknemers niet kunnen declareren bij de Stichting Risicofonds voor het Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf, omdat deze Stichting doorwerken mogelijk acht, zal de daardoor ontstane schade door de Opdrachtgever ook niet worden vergoed;

 

ARTIKEL 8 – VERZEKERING 

8.1        De Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een WA verzekering voor de uitvoering van zijn bedrijf.

 

ARTIKEL 9 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN

9.1       De door de Opdrachtnemer te treffen veiligheidsmaatregelen zijn:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Bekend zijn met de veiligheidsregels op het opgedragen project
  • Bekend zijn met de veiligheidsregels opgedragen door de Opdrachtgever welke ook zijn in te zien in het ingevulde V&G-plan, welke volledig is doorgesproken met de Opdrachtnemer van het door Opdrachtgever opgedragen project.
  • In het bezit van geldige VCA papieren, welke worden gecontroleerd bij de VCA bank.

 

ARTIKEL 10 – WET KETEN AANSPRAKELIJKHEID

10.1       De Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van de volgende bescheiden bij het aannemen van een door ons verstrekt project.

  • Een geldige KVK verklaring, welke niet ouder is dan 6 maanden.
  • Een VAR WUO (Winst uit Onderneming)

 

ARTIKEL 11 – OPLEVERING

11.1       Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk door ons, de Opdrachtgever,  is goedgekeurd.

11.2       Het werk wordt goedgekeurd als:

  1. De Opdrachtgever dit aan de Opdrachtnemer meedeelt;
  2. Wij de Opdrachtnemer schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten.

 

ARTIKEL 12 – BETALING FACTUREN

9.1       Betaling geschiedt binnen 45 dagen na factuurdatum.

9.2       Tot de betaling van de factuur wordt overgegaan indien het werk niet is afgekeurd en er is door de Opdrachtnemer voldaan aan de STABU normen.

9.3       Indien het werk is afgekeurd en de Opdrachtnemer reageert niet binnen 30 dagen via een schriftelijke reactie, dan zal de Opdrachtgever de rest van de openstaande facturen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voor de desbetreffende Opdracht niet betalen. De schade die wordt geleden door de Opdrachtgever zullen op de Opdrachtnemer worden verhaald.

 

ARTIKEL 13 – CONCURRENTIE BEDING

13.1       Een Opdrachtnemer mag niet voor de Opdrachtgever van de G&P Totaal afbouw BV gaan werken zonder een schriftelijk verzoek aan G&P Totaal afbouw BV voor de termijn van 1 jaar, ingaand na de oplevering van het door de Opdrachtnemer aangenomen project. Bij overtreding van deze regel door de Opdrachtnemer kan deze door de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld met een bedrag van minimum 2.500 euro en maximum 10.000 euro.

 

ARTIKEL 14 – ARBITRAGE

10.1     Geschillen worden beslecht door de gewone rechter, dan wel naar onze keuze door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de President van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding;

10.2     Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Comments are closed.